Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

X. KISZÁMÍTHATÓ ÉLET A PARLAMENTI DEMOKRÁCIÁN ALAPULÓ JOGÁLLAMISÁGBAN

„Vannak, akik vagy érteni nem akarják, vagy érteni nem tudják,
minő meghálálhatatlan ajándék a sorstól, ha valamely nemzet (...)
a törvények oltalmában szabadon él.”
Kölcsey Ferenc

A 2008-2012-es parlament a felzárkózás törvényhozása lehet, amely megteremtheti az európai politikai, jogi intézményi, gazdasági rendszerhez történő illeszkedés, a tényleges csatlakozás törvényi, jogszabályi kereteit. Célkitűzéseink elérésének eszközei, a jogállam eszközei: parlamenti- és önkormányzati képviselet. Beleszólást igényelünk a döntéshozatalba, döntési jogot a saját közösségünket érintő kérdésekben.

A parlamenti demokrácián alapuló jogállamiság alapvető érdeke magyarságunknak, hiszen azok a törvények, vagy törvénymódosítások, amelyek közösségünket is érintik, jogainkat szavatolják csakis a jogállam intézményeinek révén fogadtathatók el.

A törvényesség tiszteletben tartása, alkalmazása és a polgárok jogkövető magatartása alapvető feltétele a jogállamnak. Nemzeti közösségünknek alapvető érdeke ez a törvények által biztosított védelem.
Szövetségünk a jogállamiság és az integrációs feltételek megteremtésének útján kiemelt feladatként kezeli a szükséges reformok végrehajtását.

Az igazságügy reformja

Az igazságügyi reform célja a bírói hatalom függetlenségének a szavatolása, az emberi jogok és szabadságjogok gyakorlásának biztosítása, a pártatlan és méltányos bírósági eljárás biztosítása, a bírósághoz fordulás jogának érvényesítése, a korrupció felszámolása az igazság-szolgáltatásban.

Ennek érdekében Szövetségünk kezdeményezi a bíróságok szervezési törvényének, valamint egyéb jogszabályok módosítását olyan értelemben, hogy az megfelelőképpen korlátozza az igazságügy-miniszter és az igazságügyi minisztérium jogkörét. Megítélésünk szerint a politikai képviseletet ellátó igazságügy-miniszternek, valamint az általa vezetett apparátusnak kizárólag az igazságügy ügykezelésével kapcsolatban lehetnek feladatai.

Következésképp szorgalmazzuk, hogy:
- a bírák kinevezésére kizárólag a bíróságok elnökei, illetve a szakmai testületek tehessenek javaslatot;
- az igazságügy-miniszter, valamint a minisztérium tisztségviselői ne lehessenek tagjai a Bírák Legfelsőbb Tanácsának;
- újabb területi bíróságok létrehozására van szükség annak érdekében, hogy egyetlen állampolgárnak se kelljen több mint 50 km-t utaznia alapfokú peres ügye intézésére.

Az igazságügy szolgáltató jellegének kihangsúlyozása, a lakosság és az igazságszolgáltatás közötti viszony javítása és az európai normákhoz való közelítése érdekében a következőket javasoljuk:
- az új európai normáknak megfelelő Polgári Törvénykönyv és Büntetőtörvékönyv mihamarabbi elfogadása
- a romániai polgári eljárásjogi rendszer egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele, ennek érdekében az új Polgári Eljárásjogi Törvénykönyv és Büntető Eljárásjogi Törvénykönyv elfogadása
- az igazságügyi rendszer informatizálásának megvalósítása
- az Európai Uniós normarendszer minél teljesebb átültetése a hazai jogrendbe
- a hazai esetjog következetes és állandó monitorizálása a bírósági döntések egységesítése érdekében
- a Bírák Legfelsőbb Tanácsa döntéseinek nyilvánosságának és átláthatóságának biztosítása
- a kiskorúakra vonatkozó törvénykezés hatékonyabbá tétele
- a nemzetközi igazságügyi együttműködés intézményrendszerének és jogi keretének megerősítése

A korrupció felszámolása

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség megítélése szerint a korrupció elleni harc leghatékonyabb eszköze okainak megszüntetése. Tekintettel arra, hogy a korrupció elsődleges forrását az állam túlhatalma, a központosított közigazgatás, a bürokrácia valamint a nyilvánosság hiánya képezi, Szövetségünk e tekintetben a következőket javasolja:
- a közigazgatás decentralizációjának folytatását, olyan értelemben, hogy a központosított hatásköröket leosszák a választott helyhatóságoknak;
- a civil szervezetek bevonását a közigazgatási döntések előkészítésébe;
- érvényt kell szerezni – akár szankciók alkalmazásával is – a közigazgatási döntések átláthatóságáról és a nyilvános információkhoz történő szabad hozzáférésről szóló törvények előírásainak.

A korrupcióellenes harc másodlagos eszköze a büntetőpolitika olyan alakítása, amely egyrészt megfelelő visszatartó erőt jelent a korrupciós ügyletek potenciális elkövetői számára, másrészt pedig biztosítja a korrupciós cselekmények elkövetőinek felderítését. Ennek érdekében a bűnüldöző és nyomozó hatóságok hatékonyságának növelésére van szükség.

Ezért:
- a rendőrség és az ügyészség soraiba olyan személyeket kell alkalmazni, akik megfelelő helyismerettel és információkkal rendelkeznek a helyi közösségről, és beszélik a kisebbségekhez tartozó személyek anyanyelvét;
- intézményes keretet kell létrehozni a rendőrség és a civil szervezetek együttműködésére;

Alkotmánymódosítás

Az elmúlt 18 év, vagy akárcsak a 2003-as alkotmánymódosítás óta eltelt idő politikai, társadalmi tapasztalata indokolttá teszi az átfogó alkotmánymódosítást, az alkotmányreformot.

Szorgalmazzuk:
1. Az állam fogalmának meghatározását összhangban az Európai Unió szemléletével.
2. A hatalommegosztás alkotmányos elvének a jelenlegi állapotokhoz, a társadalmi elvárásokhoz, az európai tendenciákhoz történő igazítását.
3. A szuverenitás fogalmának, mai európai értelmének alkotmányos meghatározását.
4. A szubszidiaritás fogalmának rögzítését, tartalmának alkotmányos meghatározását.
5. Az alapvető állampolgári jogok bővítését, különösen az EU Alapjogi Chartájának megfelelően.
6. A nemzeti közösségek számára, önazonosságuk megőrzésével, kifejezésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben, esetenként kizárólagos, máskor együttdöntési jogkörök, hatáskörök és megfelelő végrehajtási eszköz-lehetőségek biztosítását.
7. Az autonómiaformák lehetőségének és jogának alkotmányos biztosítását.
8. Az arányos képviseletet biztosító választási rendszer alkotmányos alapelveinek a rögzítését és garantálását.
9. A törvényerejű sürgősségi kormányrendeletek teljes megszüntetését vagy szabályozási tárgykörének drasztikus leszűkítését.
Szenátor jelöltek
Vígh Ádám Károly

Vígh Ádám Károly

Képviselő jelöltek
Selyem András

Selyem András

Honlapok, blogok
  • Máté András Levente »
  • Brassai Zsombor »
  • Károlyi Béla »
  • Verestóy Attila »
  • Lakatos Péter »
  • Édler András »
  • Eckstein Kovács Péter »
  • Cseke Attila »
  • Kolozs megyei jelöltek »
  • Bogáthy Zoltán »

Az összes honlapÖsszes honlap