Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

IX. IFJÚSÁG ÉS SPORT

„Ami mögöttem van, azt nem változtathatom többé,
de ami előttem áll, abba még beleszólhatok,
ott még dolgom van, ott még szabad vagyok.”
(Karinthy Frigyes)

A romániai magyar ifjúság érdekeinek képviseletét az RMDSZ stratégiai fontosságú célnak tekinti. A romániai magyar ifjúság társadalmunk jövőjének meghatározó tényezője, közösségünk fennmaradásának, megújulásának és folytonosságának záloga. A szülőföldön való megmaradás egyéni és közösségi érték, a fiatal generáció nemzeti közösségünk sorsának felelős alakítója.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szorgalmazza azon társadalmi, gazdasági és kulturális feltételek megteremtését, amelyek lehetővé teszik a fiatalok szülőföldön való boldogulását, érvényesülését. Az RMDSZ ifjúságpolitikájának lényege azon feltételek megteremtése, amelyek mellett ifjúságunk társadalmi jelentőségének megfelelően vesz részt az ország és közösségünk társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életében.

Az RMDSZ vállalja, hogy felkarolja és támogatja az ifjúsági szervezetek által megfogalmazott minden olyan kezdeményezést és javaslatot, amelynek célja a romániai magyar fiatalság szülőföldön való megmaradása, életminőségének javítása, életesélyeinek növelése.

Teendők az általános ifjúsági problémák tekintetében:

- a diákoknak járó szociális juttatások és kedvezmények körének bővítése és általánossá tétele minden diák vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal számára, függetlenül az oktatás formájától és jellegétől;
- a diákok érvényben lévő utazási kedvezményeinek kiterjesztése a távolsági autóbusz-szállításra is;
- a tandíjrendszer oly módon való alakítása, hogy a felsőfokú oktatás hozzáférhető legyen az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára is;
- a diákhitel bevezetése;
- a fiatal vállalkozók és gazdák támogatása, a vállalkozói kultúra fejlesztését célzó képzési és tanácsadási programok beindításával;
- a hátrányos helyzetű, árvaházi, állami gondozásban élő gyerekek és fiatalok társadalmi integrálódási lehetőségeinek megteremtése;
- évente ifjúsági kisebbségkutatás elkészítése;
- 2008-2012 időszakra vonatkozó, megyei és országos szintű ifjúsági stratégia kidolgozása a helyi és megyei, illetve országos szintű ifjúsági szervezetek bevonásával;
- a városok tömbháznegyedeiben élő fiatalok bevonása közösségi projektekbe;
- az ifjúsági táborok infrastruktúrális fejlesztése azzal a céllal, hogy egész évben működhessenek;
- a bezárt, működésképtelen ifjúsági táborok átadása az önkormányzatoknak, felújítás és rendeltetés szerinti működtetés céljából.

Teendők a romániai magyar ifjúság sajátos problémái tekintetében:

Elsődleges céljaink közé tartozik az anyanyelvű művelődési lehetőségek biztosítása, az anyanyelven történő információszerzés, az önszerveződés, a közösségi élet alkalmainak megteremtése.

Az RMDSZ szorgalmazza:
- a szórványban működő közösségi házak, információs központok, ifjúsági irodák és ezek hálózatának bővítését;
- a tömb-magyar vidékeken működő oktatási, művelődési, egyházi intézmények, civil szervezetek és a szórványvidék hasonló jellegű létesítményei közti kapcsolatok bővítését.

Az RMDSZ támogatásáról biztosítja az ifjúsági szervezeteknek a közösségi lét, a demokrácia értékeinek elterjesztése terén kifejtett tevékenységét. Ezért minden olyan program, kezdeményezés, amely előségíti fiataljaink közéleti szerepvállalását, prioritásként kezelendő az elkövetkező időszakban.

Az RMDSZ szorgalmazza:
- az ifjúsági szervezetek és programok támogatására elkülönített alapok létrehozását a helyi és megyei önkormányzatok költségvetési alapjaiból az ifjúsági kerettörvény előírásai alapján;
- az oktatás szereplőinek intézményen belüli önrendelkezési törekvéseit, kezdeményezi a diáktanácsok, diákszövetségek, szakkollégiumok, pedagógusi szervezetek törvényes szabályozását;
- az ifjúság sajátságos problémáival foglalkozó, erre szakosodott kormányzati, önkormányzati és civil intézményrendszer bővítését;
- ifjúsági közösségi házak létrehozását minden megyeközpontban;
- ifjúsági információs és tanácsadó központok létrehozását minden municípiumban;
- rendszer kidolgozását az országos ifjúsági szervezetek normatív támogatása érdekében.

A sport, mint közösség-formáló erő

A társadalom szellemi és fizikai egészségének meghatározó alapja a helyes és rendszeres testmozgás. Az RMDSZ célja, hogy a sport az életmód szerves részévé váljon.

Fontosnak tartjuk, hogy a sportban valamennyi tehetséges fiatalnak esélye legyen képességei kibontakoztatására.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szorgalmazza azon gazdasági és önkormányzati feltételek megteremtését, amelyek lehetővé teszik a lakosság, minél szélesebb körben történő sportolási lehetőségeit.

Kezdeményezzük:

- az iskolai testnevelés és sport lehetőségeinek fejlesztését, valamint a helyi, a regionális és az országos versenyrendszerek kiépítését;
- az oktatási intézmények minden szintjén a sport szakemberek általi oktatását;
- az önkormányzatok és a magánszféra bevonásával a többfunkciójú sportlétesítmények létrehozását, ezeknek széles körben történő használatát.

Élvonalbeli sportolóink eredményeinek növelése érdekében szorgalmazzuk:
- az olimpiai sportágak kiemelt állami támogatását;
- a szponzorálási törvény kedvező módosítását;
- külön programként kezelni a műfüves futballpályák építését;
- a sportlétesítmények tulajdonjogának tisztázását;
- az iskolák és a sportklubok közötti kapcsolatok élénkítését.

Mozgásra fel

A sport az egyetemes kultúra részeként pótolhatatlan szerepet tölt be az emberek testi és lelki egészségének, alkotóerejének megőrzésében, javításában, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésében.

Ezért:
- szorgalmazzuk az önkormányzati támogatások kibővítését a helyi sportrendezvények szervezésére;
- támogatjuk az országos szintű rendezvények korosztályonkénti megszervezését
- kezdeményezzük, az immár hagyományossá vált iskolás szabadidős sportrendezvények felvételét az oktatási minisztérium versenynaptárába;
- fontosnak tartjuk a testnevelő tanárok ösztönzését a szabadidősport tevékenységekre. Kezdeményezzük a testnevelés-oktatás iskolai programon kívüli szervezett formájának külön javadalmazását.
Szenátor jelöltek
Beke László

Beke László

Képviselő jelöltek
Seres Dénes

Seres Dénes

Honlapok, blogok
  • Balázs Attila »
  • Bogáthy Zoltán »
  • Máramaros megyei jelöltek »
  • Pál Árpád »
  • Borbély László »
  • Cseke Attila »
  • Külföldi jelöltek »
  • Pető Csilla »
  • Csuzi István »
  • Szíjjártó Zoltán »

Az összes honlapÖsszes honlap