Válasszon megyét

 
Videók Tovább
Parlamenti választási program 2008-2012

VII. SAJTÓ

“Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna:
hazudni nem szabad.”
(Deák Ferenc)

A sajtó nemzeti önazonosságunk megőrzésének alapvető tényezője, az anyanyelv használatának legnyilvánosabb területe. Kisebbségi írott és elektronikus sajtónknak a tájékoztatáson túlmenően fontos szerepe van saját nemzeti értékeink, valamint a jellegzetes regionális és az általános európai értékek ápolásában. Az RMDSZ támogatja a romániai magyar sajtót e szerepének maradéktalan betöltésében.

Az Európai Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Románia Alkotmánya, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartája, a Nemzetközi Újságíró Szövetség Kiáltványa és nyilatkozatai, A határokon át sugárzó televíziókról szóló nemzetközi egyezmény és más ide vonatkozó jogszabályok és dokumentumok szellemében az RMDSZ határozottan kiáll a szólás- és sajtószabadság mellett, vallja, hogy az állami intézmények nyíltsága és a tájékozódáshoz való hozzáférhetőség a demokrácia sarkköve. Elutasít bármilyen ideológiai vagy politikai cenzúrát. A közügyekkel kapcsolatos információk, vélemények és tárgyilagos viták közzététele az egész társadalom javára válik.

Az információk szabad áramlásának elve alapján az RMDSZ hangoztatja és védelmezi a romániai magyarság alapvető jogát a szabad és önálló írott sajtóhoz, televízió- és rádióadásokhoz, ennek megfelelően fellép minden olyan kísérlet ellen, amely ezt a jogot bármi módon – tartalmi, műszaki vagy terjesztési vonatkozásban – korlátozni próbálja.

Egyszersmind az RMDSZ kölcsönös kapcsolattartásra, közvetlen kétirányú kommunikációra törekszik a hazai sajtó legitim szervezeteivel, szerkesztőségeivel és tagjaival, hogy a tömegtájékoztatás minél hatékonyabban, hitelesebben és kiegyensúlyozottabban elláthassa a tájékoztató, ellenőrző és közvélemény-formáló szerepét.

Sajtópolitikájának fentebb vázolt alapelvei szerint az RMDSZ:
- A kölcsönös tájékoztatás és eszmecsere érdekében, partneri viszonyt ápol a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével (MÚRE), a Lapkiadók Egyesületével (LKE), valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligájával (EMIL), tiszteletben tartva azok alapszabályban foglalt politikai el nem kötelezettségét. Az RMDSZ vezetősége rendszeres párbeszédet folytat a MÚRE, az LKE és az EMIL vezetőségével az együttműködés módozatainak kidolgozása érdekében.
- Minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az újságírókat munkájuk végzésében. Szorgalmazza a tényfeltáró újságírást, elősegíti a Szövetség törekvéseinek objektív megismertetését.
- Jó kapcsolatokra törekszik a román sajtóval, amelytől elvárja a tárgyilagos tájékoztatást. Különös figyelmet szentel a hazai és a nemzetközi sajtóban a romániai magyarságról és annak érdekképviseletéről megjelenő félretájékoztatásnak, hamis információknak, célzatos kommentároknak, kellő gyorsasággal és hatékonysággal közzéteszi helyesbítését. Támogatja Románia nemzetiségei ellen uszító sajtóanyagok szerzőinek felelősségre vonását, az érvényben levő törvények előírásai szerint.

Audiovizuális média terén az RMDSZ:
- következetesen küzd azért, hogy a magyar nyelvű országos és helyi rádió- és televízióadások műsoridejét legalább népességi arányunknak megfelelő időtartamokra állapítsák meg, amelyek szakmailag megfelelő színvonalú műsorok megvalósítását tegyék lehetővé. A magyar nyelvű közszolgálati rádió- és tévéadásokat bővítsék ki, és helyezzék minél előnyösebb idősávba;
- minden magyar közösség szabadon férjen hozzá legalább egy erdélyi magyar audiovizuális médiatermékhez;
- támogatja, hogy a minőségi magyar nyelvű elektronikus sajtótermékek minél szélesebb médiafogyasztó közönség számára váljanak hozzáférhetővé;
- továbbra is célként tűzi ki az egész napos közszolgálati magyar nyelvű rádió- és televízióadás létrehozását. Távlatilag önálló magyar nyelvű közszolgálati rádió- és tévéstúdiók létrehozására törekszik. A közszolgálati rádió- és televíziós adóknak megfelelő sugárzási időben országosan hallgatható és nézhető műsorokat kell biztosítaniuk a nemzeti kisebbségi adások számára;
- a közszolgálati rádió- és televíziós adók keretében a nemzeti kisebbségek szerkesztőségeinek vezetőségét kizárólag az illető nemzeti kisebbség beleegyezésével, illetve az adott nemzeti kisebbség reprezentatív szervezetével folytatott megbeszélést követően nevezik ki. Megalapozott kérésükre a közszolgálati adók egész napos regionális rádió- és televíziós adásokat biztosítanak a nemzeti kisebbségek nyelvén.

Az RMDSZ fontosnak tartja, hogy az Országos Audiovizuális Tanácsban, a közszolgálati rádió és televízió társaság vezetőségében, valamint más ilyen jellegű intézményben helyet kapjon nemzeti közösségünk képviselője is;

Támogatja a romániai magyar szerkesztőségek részvételét a műholdon sugárzó magyarországi közszolgálati médiumok regionális műsoraiban;

Meggyőződésünk, hogy a teljes közszolgálati (de nem csak) média értékrendjét, kiemelten a híradók és különféle véleményformáló műsorok szellemiségét, a kisebbségi tematika iránt érzékenységnek, a másság iránti tiszteletnek, a párbeszédcentrikus szemléletnek kell jellemeznie.

Meggyőződésünk, hogy a haladó technológiák alkalmazása, a versenyképes és modern médiaintézmények működése (itthon és Magyarországon) szabadabb hozzáférhetőséget biztosítanak a magyar közösségek számára a minőségi, nyelvi és kulturális sajátosságokat tiszteletben tartó audiovizuális sajtótermékekhez.

Támogatunk minden olyan intézkedést, amely mindennemű diszkrimináció visszaszorítására, az esélyegyenlőség érvényesítésére, valamint a kiskorúak védelmére irányul.
Szenátor jelöltek
Czimbalmos Csaba

Czimbalmos Csaba

Képviselő jelöltek
Grünstein Szabolcs

Grünstein Szabolcs

Honlapok, blogok
  • Borbély Károly »
  • Bokor Tibor »
  • Máté András Levente »
  • Cseke Attila »
  • Máramaros megyei jelöltek »
  • Édler András »
  • Balázs Attila »
  • Verestóy Attila »
  • Kolozs megyei jelöltek »
  • Márton Árpád »

Az összes honlapÖsszes honlap